กรอบนโยบาย

คริส โปตระนันทน์

ตลาดเสรีเอาประโยชน์
ของ ประชาชน ในชาติ
เป็นหลัก ประชาธิปไตย

 1. Free Market by Deregulation

  ดำเนินนโยบายตลาดเสรีโดยการลดกฎระเบียบของรัฐที่ไม่จำเป็น และส่งผลร้ายต่อการแข่งขัน
 2. Reduce Tax

  ลดภาษีเพื่อดึงดูดให้เอกชนเพิ่มการลงทุน เพื่อเพิ่มการจ้างงาน
 3. Privatization

  แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจและสัปทานที่อยู่ในมือรัฐเพื่อเพิ่มการจ้างงาน
 4. Small Government

  ลดขนาดของรัฐในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่มเสรีภาพให้กับประชาชน และภาคเอกชน ในดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยกเว้นด้านสารารณสุขและการศึกษา ซึ่งพรรคของเราเชื่อว่า ควรเพิ่มงบทั้งสองด้านนี้ให้เพิ่มขึ้นอีก

โดยเราจะเริ่มจากการตีความคำว่า “ชาตินิยม” แบบใหม่ให้ต่างกับที่ประเทศไทยเราใช้มาตลอด 65 ปี โดยเริ่มจากการเปลี่ยนนิยามของ ชาตินิยม (Nationallism) ให้สอดคล้องไปกับความติดหลักทั้ง 5 หลักด้านบน